SZKOLENIA

Szkolenie na licencję detektywa

 

 Możliwość indywidualnego toku odbycia szkolenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

W związku z nowelizacją ustawy o usługach detektywistycznych, od stycznia 2014 r. ułatwiono dostęp do zawodu prywatnego detektywa. Obecnie podstawą wydania licencji jest odbycie szkolenia zawodowego a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie licencji do Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Nowy program zakłada odbycie szkolenia w ilości 50 godzin dydaktycznych. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia, które uprawnia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie licencji detektywa.

Zajęcia prowadzi emerytowany starszy wykładowca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nadkom. mgr Bogdan Łysakowski, obecnie czynny licencjonowany detektyw zatrudniony w Detektywistycznej Agencji Wywiadowczej

Teoria i praktyka na jednym kursie !

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o wydanie licencji detektywa

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji detektywistyczna – Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu, lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat.

Regulamin szkolenia

 1. Organizatorem szkolenia na licencje detektywa jest Detektywistyczna Agencja Wywiadowcza
 2. Organizator oświadcza , że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.( Dz.U.2013r. poz.1638 ) w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
 3. Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem szkolenie trwa łącznie 50 godzin zajęć dydaktycznych.
 4. Po przesłaniu zgłoszenia oraz zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 50% kosztów szkolenia, Organizator potwierdzi e-mailem wpisanie Zgłaszającego na listę uczestników szkolenia.
 5. O wpisaniu na listę szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności za szkolenie.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu bez obiektywnych przyczyn niezależnych od zgłaszającego organizator zachowuje prawo do zatrzymania zaliczki.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu musi być pisemnie potwierdzona przez osobę zgłaszającą.
 9. Osoba lub firma zgłaszającą osobę na szkolenie zobowiązana jest do zapłacenia należności organizatorowi szkolenia. Opłaty należy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 10. Organizator może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć organizator poinformuje osoby zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie oraz zwróci zaliczkę w pełnej wysokości wpłaconą przez osoby wpisane na listę szkolenia.
 11. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz z zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy szkolenia.
 12. Dane osobowe uczestnika szkolenia są zbierane i przetwarzane przez organizatora szkolenia tylko i wyłącznie w celu realizacji przedmiotowego szkolenia.
 13. Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania ich sprostowania lub zaprzestania ich przetwarzania.
 14. Organizator oświadcza, nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wydania licencji uczestnikowi szkolenia przez organ upoważniony do wydania licencji detektywa w przypadku niedopełnienia przez uczestnika szkolenia formalności określonych w odrębnych przepisach, w szczególności jeżeli nie spełnia wymagań dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. „o usługach detektywistycznych” ( Dz.U.2002.12.110 ).
 15. Uczestnik szkolenia każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania organizatora o zmianie danych kontaktowych.
 16. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu co uczestnik potwierdza podpisem w formularzu zgłoszenia.