OFERTA DLA BIZNESU

Wywiad gospodarczy

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych, dla których liczy się bezpieczeństwo prowadzonego biznesu. Wywiad gospodarczy to szereg przedsięwzięć jakie musi podjąć biuro detektywistyczne z Warszawy, polegających na poszukiwaniu, pozyskiwaniu oraz przetwarzaniu informacji dotyczących badanej firmy oraz członków zarządu i kadry kierowniczej. W biznesie podejmowanie szybkich i trafnych decyzji decyduje o końcowym sukcesie. W wyścigu z konkurencją, liczy się przede wszystkim dostęp do rzetelnej i sprawdzonej informacji. Działania naszych prywatnych detektywów umożliwiają sprawdzenie potencjalnego kontrahenta pod względem jego wiarygodności, powiązań biznesowych i kondycji finansowej. W biznesie bardzo łatwo stać się ofiarą nieuczciwych i nierzetelnych kontrahentów, których działanie doprowadza do powstania ogromnych strat materialnych. Z reguły tego typu sytuacje najczęściej mają swój finał w sądzie, jednak z uwagi na niewydolność systemu sądownictwa polskiego rekompensata strat jest zazwyczaj długotrwała, a niejednokrotnie niemożliwa. Możesz temu zapobiec korzystając z usług Detektywistycznej Agencji Wywiadowczej z Warszawy.

Działania nasze mają charakter tzw. „białego wywiadu” to znaczy, że pozyskujemy informacje z legalnych i sprawdzonych źródeł.

Agencja Detektywistyczna Warszawa

przygotuje pisemny raport gospodarczy obejmujący informacje dotyczące:

 • pozyskania oraz analizy dokumentów rejestrowych badanej firmy
 • ustalenia historii przekształceń  podmiotu gospodarczego
 • ustalenia powiązań kapitałowo-osobowych
 • opisu stanu majątkowego przedsiębiorstwa, członków zarządu i kadry kierowniczej
 • ocenę autentyczności dokumentów przedstawianych przez kontrahenta, w tym w razie potrzeby ekspertyzę grafologiczną
 • opinii w miejscu zamieszkania partnera biznesowego
 • ustalenia przebiegu kariery , stażu oraz osiągnięć zawodowych
 • ustalenia kontaktów towarzyskich, nałogów i nawyków kadry zarządzającej
 • wyników obserwacji kontrahenta lub pracownika
 • oceny ryzyka zawarcia umowy
 • opinii wśród kontrahentów i konkurencji

Wykrywanie praktyk nieuczciwej konkurencji

Uczciwa konkurencja jest zjawiskiem pożądanym w gospodarce, prowadzi do podniesienia jakości towarów i świadczonych usług jednocześnie wpływa na obniżenie cen. Jednakże wielu przedsiębiorców w pogoni za sukcesem i pieniędzmi stosuje nieuczciwe praktyki zakazane przez prawo. Przepisy polskiego prawa regulują tę problematykę w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), zgodnie z którą czynami nieuczciwej konkurencji jest między innymi działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,  jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta. Działania takie często noszą znamiona przestępstwa i są surowo karane. Uczciwi przedsiębiorcy w wyniku stosowania przez konkurencję zakazanych praktyk ponoszą wymierne straty materialne. W Polsce  ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, definiuje pojęcie i enumeratywnie wymienia zachowania i działania nieuczciwej konkurencji, które podlegają odpowiedzialności karnej.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • zatrudnianie pracowników objętych zakazem konkurencji
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej

Proponujemy Państwu usługi detektywistyczne polegające na zbieraniu materiału dowodowego w sprawach nieuczciwej konkurencji. Zebrany materiał może posłużyć jako dowód w postępowaniu karnym lub cywilnym. Oferujemy również wykrywanie podsłuchów. Warszawa jest jednym z głównych miast naszej działalności, ale działamy na terytorium całego kraju.

Sprawdzanie wiarygodności pracowników

Ponad jedna trzecia polskich firm pada ofiarą nadużyć ze strony pracowników, a straty są niebagatelne. W wyniku nadużyć 44%  firm, które przyznają, że doszło w nich do nadużyć, straciło co najmniej 400 tys. zł. Nie zawsze chodzi więc tylko o zwykłe kradzieże ale systematyczne wyprowadzanie majątku firm przez pracowników. Dobranie odpowiedniego personelu a następnie jego systematyczna weryfikacja przyczynia się do utrzymania wysokich standardów pracy w firmie i zasadniczo wpływa na jej funkcjonowanie . Sprawdzamy również uczciwość kandydatów do pracy, dotrzemy i zweryfikujemy informacje podane w CV lub liście motywacyjnym, prześledzimy ścieżkę kariery pracownika, jego niekaralność oraz czy pracownik ten nie działa dla konkurencji.

W  toku sprawdzania wiarygodności pracowników możemy dokonać :

 • analizy CV oraz weryfikacji poprzedniego zatrudnienia i zebrania opinii w miejscach wcześniejszego zatrudnienia
 • ustaleń pod kątem  łamania zakazu konkurencji
 • weryfikacji prawdomówności – badania wariograficzne tzw. wykrywacz kłamstw
 • weryfikacji osób naruszających zasady zwolnienia lekarskiego
 • weryfikacji rzetelności i uczciwości w miejscu pracy
 • obserwacji pod katem prowadzonego trybu życia – przyzwyczajenia, nałogi

Stosując innowacyjne metody pracy pomożemy w skutecznie wyeliminować nielojalnych pracowników i zapobiec negatywnym skutkom ich działań.

Ustalenia majątkowe dłużników

Ustalenie majątku dłużnika na etapie windykacji przesądowej i sądowej ma na celu skuteczne dochodzenie roszczeń majątkowych. W większości przypadków nieuczciwych dłużników dochodzi do ukrywania lub przenoszenia prawa własności na członków rodziny lub osoby trzecie w celu ukrycia posiadanego majątku. Istotą tej usługi jest zebranie informacji o majątku dłużnika oraz członków jego rodziny. Działania nasze mają charakter tzw. „białego wywiadu”, to znaczy, że pozyskujemy informacje z legalnych i sprawdzonych źródeł.

Ustalenia dotyczą :

 • majątku dłużnika (domy, mieszkania, działki, pojazdy, dzieła sztuki, zasoby pieniężne),
 • majątku członków najbliższej rodziny,
 • zobowiązania wobec firm i osób fizycznych dłużnika,
 • kontrahentach współpracujących z dłużnikiem,
 • opinii o dłużniku w jego środowisku.
 • sprawy rozwodowe

Zebrane dane o majątku dłużnika i jego zobowiązaniach umożliwiają przyspieszenie procesu sądowego oraz zwiększają prawdopodobieństwo na skuteczne przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Na podstawie wyników ustaleń majątkowych można opracować właściwą strategię windykacji przesądowej i sądowej, a tym samym odzyskania należnych mam wierzytelności.

Weryfikacja wiarygodności dokumentów

W obrocie publiczno-prawnym funkcjonuje wiele różnego rodzaju dokumentów, które potwierdzają określone okoliczności, fakty lub stany mające znaczenie prawne. Dokument  to dowód, świadectwo, potwierdzenie prawdziwości.  Na założeniu, iż dokument jest autentyczny i zawiera prawdziwe dane oparta jest pewność obrotu gospodarczego. Tylko praca na autentycznych dokumentach pozwoli uniknąć wielu kłopotów karno-skarbowych i osobistych. Badanie dokumentu odbywa się na dwóch płaszczyznach :

 • badanie autentyczności pisma oraz pieczęci w tym badania grafologiczne
 • badanie zawartości merytorycznej oraz treści dokumentu i zawartych w nim danych oraz źródła pochodzenia

Sprawdzimy i zweryfikujemy zaświadczenia i oświadczenia, referencje, dane zawarte w CV, świadectwa i dyplomy szkolne, umowy cywilno-prawne, faktury i wiele innych dokumentów których prawdziwość ma dla Ciebie znaczenie.